Africa Oil uppdaterar kring prospekterings- och utvärderingsarbetet i Kenya

Lundinsfärens oljebolag Africa Oil har slutfört prospekterings- och testborrningarna för 2017 i samband med borrningen av testbrunnen Amosing-7. Det framgår av en uppdatering rörande bolagets verksamhet i Kenya.

Som bolaget tidigare meddelats har två fynd gjorts under året i block 13T i norra Kenya under maj och januari.

Flertalet utvärderingsbrunnar har borrats i fälten Ngamia, Amosing och Etom under 2017. Resultaten kommer innefattas i de geologiska modeller som ska användas för potentiella fältutvecklingsplaner.

De två reservoarerna i brunnen Etom-2 flödade med 752 respektive 580 fat per dag vilket var mindre än väntat. Samarbetspartnerna kommer att utföra ytterligare tekniskt arbete för att bedöma hur representativa testerna är och identifiera möjliga alternativ för att öka flödena från Etom-fältet.

Aktiviteten kommer nu skifta fokus mot att samla dynamisk fältdata via en utökad produktion och vatteninjiceringstest. Samarbetspartnerna avser vidare påbörja utökade test av brunnar på Amosing- och Ngamiafälten i första kvartalet 2018.

Den initiala fasen i Early Oil Production Scheme, EOPS, som handlar om att flytta på lagrad råolja som producerades under testning av brunnar, förväntas nu påbörjas under första halvåret 2018. Den blev tidigare uppskjuten av den kenyanska regeringen tills efter valen i början av augusti 2017.

Vidare har ett gemensamt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement), som sätter upp strukturen för att ta fram en exportpipeline, undertecknades i slutet av oktober 2017 med den kenyanska regeringen. Avtalet tillåter att viktiga studier, bland annat rörande inverkan på miljön, påbörjas.