Capio vill sälja sin franska verksamhet till Vivalto Santé

Vårdoperatören Capio har tecknat ett exklusivitetsåtagande med Vivalto Santé om en försäljning av Capio Frankrike. Ersättningen före den föreslagna transaktionen utgörs av ett intialt företagsvärde, enterprise valuta om 425 miljoner euro plus en möjlig tilläggsköpeskilling på 30 miljoner euro beroende på utfallet av resultatet för 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Genom den föreslagna transaktionen skulle vi säkerställa ett attraktivt pris för vår franska verksamhet, vilket möjliggör för Capio att accelerera sitt fokus på de mindre kapitalintensiva nordiska verksamheterna och bygga vidare på sina nuvarande ledande positioner för att driva ytterligare tillväxt på en starkt fragmenterad marknad med hjälp av specialisering och digitalisering. Den avsedda kombinationen av Capio Frankrike och Vivalto skapar också en stark vårdgivare som blir den tredje största privata aktören i Frankrike. Genom sin ledande position inom Modern Medicin och Rapid Recovery kommer Capio Frankrike att bidra till en snabbare spridning av sitt medicinska kunnande, till nytta för det nya företaget”, säger Thomas Berglund, Capios vd och koncernchef.

Försäljningspriset motsvarar en ebitda-multipel på 9,0-9,6 gånger och en ebita-multipel om 19,0-20,3 gånger baserat på Capio Frankrikes resultat på rullande tolv månader till den 30 juni. Det avsedda förvärvet är bindande för Vivalto samt fullt finansierat.

Nettolikviden beräknas bli mellan 400 och 430 miljoner euro efter avdrag för överförd extern nettoskuldsättning och andra poster inklusive sedvanliga justeringar av rörelsekapitalet uppskattade till totalt 25 miljoner euro. I tillägg, om Capio Frankrike inte längre konsolideras i Capio-koncernen skulle det innebära att pensionsskulderna hänförliga till den franska verksamheten utgår ur Capio-koncernens balansräkning motsvarande ett uppskattat värde om 33 miljoner euro.

Likviden från en försäljning förväntas delvis användas till att avbetala Capio-koncernens skulder och delvis för återbetalning till aktieägarna. Capio kommer, när det blir aktuellt, att återkomma med information om genom vilka metoder detta kommer att genomföras.

Affären kräver godkännande av Capios aktieägare på en extra bolagsstämma som följer av de svenska takeoverreglerna då bolaget befinner sig under ett offentligt bud. Stämman kommer att sammankallas i vederbörlig ordning.

Capio fortsätter att utvärdera alternativ för den tyska verksamheten och avser att intensifiera arbetet med att avyttra denna verksamhet med start i början av september. Bolaget kommer att återkomma med mer information så snart sådan finns tillgänglig.

Henrik Öhlin, Finwire 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.