Durocs röresleresultat föll, men bolaget ökade omsättningen

Foto: Pixabay.

Verkstadsbolaget Duroc redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också ett minskat rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 509,4 miljoner kronor (433), en ökning med 18 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 12,3 miljoner kronor (19,6), med en rörelsemarginal på 2,4 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 11,2 miljoner kronor (18,2). Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner kronor (12,8), en minskning med 56 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 kronor (0,4), vilket innebär en minskning med 65 procent mot föregående år.

Vd John Häger skriver i rapporten att styrelsen har beslutat sig för att dela upp verksamheten i tre affärsområden istället för två. Tanken är att det skall leda till bättre styrning och tydligare rapportering.

När det gäller resultatnedgången kommenterar Duroc-chefen det följande.

“Differensen förklaras av flera faktorer. Resultatet i fiberverksamheten belastas med ett vinsttapp hänförligt till arbetsplatsolyckan i England som kommunicerats tidigare. Investeringar för att öka säkerheten i fabrikerna, samt kostnader relaterat till kundspecifik produktutveckling, har också påverkat resultatet, liksom förändringar i valutakurser”. Säsongsvariationer påverkar också.

Duroc letar fortsatt också efter förvärv.

“Duroc har en stark finansiell ställning med en nettokassa om 56,9 miljoner kronor. Vi arbetar kontinuerligt med att scanna av marknaden efter lämpliga förvärvsobjekt. Starka finanser i kombination med en hög beredskap gör att vi kan agera snabbt när rätt tillfälle ges”, skriver Häger.

Han avslutar sitt vd-ord med att skriva att han känner tillförsikt i bolagets resultatutveckling framöver.

 

Duroc, Mkr Q1-2017/2018 Q1-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 509,4 433 17,6%
Rörelseresultat 12,3 19,6 -37,2%
Rörelsemarginal 2,4% 4,5%
Resultat före skatt 11,2 18,2 -38,5%
Nettoresultat 5,6 12,8 -56,3%
Resultat per aktie, kr 0,14 0,4 -65,0%