“Har höjt exponeringen mot utvecklingsekonomier”

Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari med positiv portföljutveckling främst på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Det framgår av en månadsrapport.

Aktieinvesteringarna på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader hade en bättre avkastning än jämförelseindex medan innehaven i Japan underavkastade mot sitt jämförelseindex. Vidare hämmades den relativa avkastningen av att fonden saknar aktieinvesteringar i Kanada och Australien.

På bolagsnivå tyngde en underviktning av Apple, Celgene (köpanbud) och Roche den relativa avkastningen.

Delta Airlines och Sanofis svaga avkastningsutveckling bidrog likaså till en ökande skillnad. Båda aktierna såldes från fonden under månaden.

Till de bästa valen på bolagsnivå hörde däremot överviktningarna av Facebook, Amazon, Bank of America och Palo Alto Networks.

Från förvaltarhåll har man under månaden fortsatt att utforma fonden i enlighet med investeringsstrategin.

“Efter en geografisk genomgång höjde vi ytterligare viktningen av aktiemarknaderna inom utvecklingsekonomierna. Andelen aktieinvesteringar i utvecklingsmarknaderna utgör vid utgången av månaden 12 procent av fonden, medan viktningen i december uppgick till knappa 7 procent”, berättar förvaltarteamet.

Största delen av aktieinvesteringarna har gjorts på västliga aktiemarknader som USA och Europa. Viktningen av Japan höjdes även i fonden, men kvarstår som relativ undervikt.

De största innehaven per utgången av månaden var E-mini S&P 500 Mar19, iShares Core MSCI EM IMI ETF USD och mini MSCI Emerging Markets Index Futures Mar19. Portföljvikterna för dessa innehav var 6,8, 5,2 respektive 3,6 procent.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.