Itab rapporterar oförändrad omsättning och minskat rörelseresultat – fortsatt avvaktande inställning på flera marknader

Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept redovisar en överlag oförändrad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 1 554 miljoner kronor (1 552). Den valutarensade försäljningen minskade med 3 procent..

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (99), med en rörelsemarginal på 5,3 procent (6,4). Resultatet före skatt var 64 miljoner kronor (84). Resultat före skatt belastas negativt av högre räntekostnader som följd av ökad nettoskuldsättning i samband med förvärv.

Resultatet efter skatt blev 45 miljoner kronor (64), en minskning med 30 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,43 kronor (0,58), vilket innebär en minskning med 26 procent mot föregående år.

Resultatet har påverkats negativt av framförallt försäljningsutvecklingen inom belysning samt ITAB:s enhet i Frankrike. Råvaruutvecklingen har haft en negativ påverkan på resultatet. Under kvartalet har slutförhandling skett om tilläggsköpeskilling av La Fortezza vilket påverkat resultatet positivt med 14 miljoner kronor, framgår det av rapporten.

Vidare uppges en rad marknadssatsningar i form av produktutveckling och försäljningsinsatser ha genomförts under kvartalet för att stärka ITAB:s position i framtidens butik vilket på kort sikt har gett ökade försäljningskostnader.

“Vi är inte nöjda med den senaste tidens utveckling framförallt inte resultatmässigt”, kommenterar vd Ulf Rostedt i rapporten.

Bolaget säger sig se en fortsatt avvaktande inställning på flera marknader, och framförallt bland större fackhandelskedjor i Skandinavien. ITAB upplever att marknaden är mer volatil än tidigare vilket är svårt att
anpassa sig till på kort sikt.

“Förändringen i branschen gör att marknaden på kort sikt är svårbedömd men vi har i dagsläget inga andra indikationer än att försäljningen, liksom tidigare år, förväntas vara lägre i början av året för att sedan öka under andra halvåret. Vi följer marknadsutvecklingen noga och gör anpassningar till rådande förutsättningar på bästa möjliga sätt. Vi fortsätter också att följa stålprisutvecklingen, förändringar i valuta, det allmänna politiska läget samt den generella detaljhandelsutvecklingen som kan förändra våra förutsättningar på marknaden”, uppger vd:n.

Itab, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1 554 1 552 0,1%
Rörelseresultat 83 99 -16,2%
Rörelsemarginal 5,3% 6,4%
Resultat före skatt 64 84 -23,8%
Nettoresultat 45 64 -29,7%
Resultat per aktie, kronor 0,43 0,58 -25,9%

Gabriel Ounasvuori, Finwire 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.