Nordic Waterproofing minskar röresleresultatet men ökar sin omsättning 

Nordic Waterproofing. Pressbild.
Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskat rörelseresultat. Bolaget sänker årsprognosen.

Omsättningen uppgick till 646 miljoner kronor (527), en ökning med 23 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten låg på 5 procent. I föregående kvartal var nivån 3 procent.

Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (84), med en rörelsemarginal på 12,5 procent (15,9).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 83 miljoner kronor (85), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 12,8 procent (16,1).

Resultatet efter skatt blev 65 miljoner kronor (73), en minskning med 11 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,70 kronor (3,04), vilket innebär en minskning med 11 procent mot föregående år.

Bolaget justerar årsprognosen och spår nu ett rörelseresultat före jämförelsestörande poster på cirka 200 miljoner kronor. Den tidigare prognosen var ett rörelseresultat före jämförelsestörande poster 2017 i nivå med helåret 2016, som uppgick till 224 miljoner.

“De stigande råmaterialpriserna har stabiliserats men förväntas förbli på en högre nivå under resterande del av året än under motsvarande period föregående år. Försäljningsprisökningar har genomförts med full förväntad effekt från och med mitten av tredje kvartalet. Då råmaterialpriserna stabiliserats på en högre nivå än tidigare förväntat, motverkas de inte fullt ut av försäljningsprisökningarna. Koncernen förväntar sig därför att lönsamheten minskar jämfört med den historiskt höga lönsamheten som uppnåddes 2016, trots bidrag från de nyligen genomförda förvärven”, skriver bolaget i rapporten.

Nordic Waterproofing, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 646 527 22,6%
Rörelseresultat 81 84 -3,6%
Rörelsemarginal 12,5% 15,9%
Nettoresultat 65 73 -11,0%
Resultat per aktie, kr 2,70 3,04 -11,2%
Rörelseresultat, ex eo 83 85 -2,4%
Rörelsemarginal, ex eo 12,8% 16,1%