Risk för recession vid boprisfall på mer än 15 procent enligt Swedbank

Foto: Brandon Griggs

Svensk ekonomi klarar en korrigering i bostadspriserna om 5-15 procent, men en större nedgång skulle ge en markant avmattning och risk för recession. Det skriver Swedbank i en analys.

“Ett kraftigt boprisfall skulle ge en snabb nedgång i planerade bostadsinvesteringar, höja sparandet och dämpa hushållens konsumtion samt ge en svagare arbetsmarknad. Psykologiska effekter kan förstärka den negativa spiralen. I detta scenario skulle BNP kortsiktigt kunna falla då en svagare arbetsmarknad, högt sparande och lägre hushållskonsumtion slår mot inhemsk efterfrågan och speciellt tjänstesektorn”, resonerar banken.

Starka statsfinanser som kan mobiliseras för att stötta ekonomin samt en stark global konjunktur anses samtidigt motverka risken för ett betydande BNP-fall. Utrymmet för ytterligare reporäntesänkningar är begränsat, men Riksbanken skulle kunna utöka tillgångsköp, däribland att även inleda köp av säkerställda obligationer, skriver Swedbank.

Banken tror inte att något kraftigt prisfall är nära förestående utan att bostadsmarknaden kommer att stabiliseras. Detta då en stark svensk tillväxt och tilltagande tillväxt i omvärlden gynnar hushållen och motverkar en nedgång.

Vidare ökar sysselsättningen starkt och spås öka även framöver, medan lönetillväxten tilltar. Expansiv finanspolitik gör att hushållen kan se fram emot fortsatt goda disponibelinkomstökningar och ett fortsatt lågt ränteläge ger stöd åt hushållen och bostadsmarknaden, konstaterar Swedbank. 

Please follow and like us: