Saniona ökar rörelseförlusten

Forskningsbolaget Saniona redovisar ökad rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget minskade intäkter från forskningsstöd.

Omsättningen uppgick till 4,3 miljoner kronor (7,5), en minskning med 43 procent mot föregående år. Under 2018 utgjordes intäkterna av forskningsstöd enligt avtalen med Boehringer Ingelheim, Benevolent AI, medan intäkterna under första kvartalet 2017 utgjordes av forskningsstöd i enlighet med avtal med Boehringer Ingelheim, Benevolent Al och Cadent Therapeutics.

Rörelseresultatet blev -15,7 miljoner kronor (-7,6).

Resultatet efter skatt blev -13,5 miljoner kronor (-6,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,62 kronor (-0,31).

Likvida medel uppgick till 25,4 miljoner kronor (42,2) vid periodens utgång.

Saniona, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 4,3 7,5 -42,7%
Rörelseresultat -15,7 -7,6
Nettoresultat -13,5 -6,4
Resultat per aktie, kronor -0,62 -0,31
Please follow and like us: