Tradedoubler rapporterar mindre intäkter men något större vinst

Tradedoubler redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en viss ökning i ebitda-vinsten

Omsättningen uppgick till 288 miljoner kronor (336), en minskning med 14 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (2), med en rörelsemarginal på 0,7 procent (0,6).

Ebitda-resultat blev 8 miljoner kronor (7), med en ebitda-marginal på 2,8 procent (2,1).

Resultatet efter skatt blev -4 miljoner kronor (-2).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,04).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -18 miljoner kronor (-30).

“Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 48 miljoner kronor (175) vid utgången av första kvartalet. Nettokassan minskade med 21 miljoner under första
kvartalet till -85 miljoner”, skriver bolaget.

Tradedoubler, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 288 336 -14,3%
EBITDA 8 7 14,3%
EBITDA-marginal 2,8% 2,1%
Rörelseresultat 2 2 0,0%
Rörelsemarginal 0,7% 0,6%
Nettoresultat -4 -2
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet -18 -30
Please follow and like us: