Itab minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet, svårbedömd marknad

Butiksinredningsspecialisten Itab Shop Concept redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 1 531 miljoner kronor (1 554), en minskning med 1 procent mot föregående år.

Den valutarensade försäljningen minskade med 3 procent. Försäljningen har minskat i Nordeuropa, ökat i Centraleuropa, medan övriga geografiska marknader haft en försäljning i nivå med föregående år.

Bolagets vd Ulf Rostedt, som ersätts av Andréas Elgaard den 1 september, skriver i en kommentar att marknaden har det senaste året varit väldigt svårbedömd och skiftande, något som visat sig tydligt under årets första halvår.

“Efter ett första kvartal som var det bästa första kvartalet någonsin präglades andra kvartalet av lägre aktivitet. Sammantaget har första halvåret inneburit mer positiva signaler från marknaden jämfört med andra halvåret 2018. Tillväxt- och effektiviseringsprogrammet som lanserades under 2018 utvecklas enligt plan och fortskrider med fullt fokus. De positiva effekterna av programmet uppkommer successivt under 2019 för att få full effekt 2020”, förklarar bolagschefen.

Rörelseresultatet blev 93 miljoner kronor (83), med en rörelsemarginal på 6,1 procent (5,3).

Resultatet före skatt var 72 miljoner kronor (64).

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner kronor (45), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Resultatet har påverkats negativt av försäljningsutvecklingen men också av en mindre gynnsam marknadsmix, upplyser bolaget. Resultatet har påverkats positivt av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter om 42 miljoner kronor.

Vidare har tillväxt- och effektiviseringsprogrammet som lanserades föregående år belastat resultatet med direkta omstruktureringskostnader om 6 miljoner kronor i kvartalet.

Resultat per aktie hamnade på 0,52 kronor (0,43), vilket innebär en ökning med 21 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 35 miljoner kronor (136).

Itab, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 1 531 1 554 -1,5%
Rörelseresultat 93 83 12,0%
Rörelsemarginal 6,1% 5,3%
Resultat före skatt 72 64 12,5%
Nettoresultat 54 45 20,0%
Resultat per aktie, kronor 0,52 0,43 20,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 35 136 -74,3%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.