Intellecta vinstvarnar för andra halvåret

Intellectas omsättning och försäljning i dotterbolaget FFW, som står för 80 procent av
affärsområdet Digitals omsättning, har under innevarande kvartal varit betydligt svagare än förväntat och jämfört med samma period föregående år.

Orderingången för FFW utvecklades som tidigare kommunicerats positivt under andra kvartalet. Den kraftiga nedgången under det tredje kvartalet innebär dock att omsättningen för affärsområdet Digital under det andra halvåret kommer att bli mer än tio procent lägre än
samma period 2016. Det medför i sin tur en negativ effekt på affärsområdets och Intellectas rörelseresultat. Det framgår av ett pressmeddelande.

I den amerikanska verksamheten har orderingången varit avsevärt lägre än förväntat under kvartalet, vilket påverkar omsättningen andra halvåret negativt. Verksamheten har integrerats från två, delvis separerade, organisationer till en gemensam. Detta har i större
utsträckning än befarat tagit resurser från nyförsäljning och är en av orsakerna till ordernedgången. Även försvagningen av den amerikanska dollarn mot den svenska kronan påverkar FFW och Intellectas omsättning och resultat negativt.

I FFW:s europeiska verksamhet har ett antal kunder valt att skjuta på produktionsstart till senare under hösten vilket påverkar omsättningen under kvartalet negativt.

Intellecta har vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen:

* En omstrukturering kommer genomföras i USA-verksamheten under september och oktober. Omstrukturering påverkar koncernens rörelseresultat negativt i det tredje kvartalet men har en positiv inverkan från och med det fjärde kvartalet och full effekt från och med 2018.

* FFW:s organisation kommer stärkas i såväl USA som Europa med personer som har en bakgrund inom sälj och UX, user experience. Förstärkningarna syftar till att öka försäljningen till kunder som FFW ser möjlighet att växa sin affär gentemot.

* I och med ovan kommer ingen ytterligare rörlig ersättning betalas ut till minoritetsägarna i FFW i form av “earn out”. Det har i sin tur en redovisningsmässig positiv effekt vilket redovisas i det tredje kvartalet.